فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

135 - بخیل ترین مردم

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند:
ان أبخل الناس من ذکرت عنده و لم یصل علی ؛
بخیل ترین مردم، کسی است که نام من نزد او برده شود و بر من درود نفرستد. (74)

136 - مجلس حسرت و وبال

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
هر گروهی که در مجلسی جمع شوند و در آن مجلس یاد خدا نکنند و بر پیغمبر - صلی الله علیه و آله - صلوات نفرستند، آن مجلس برایشان حسرت و وبال خواهد بود. (75)

137 - پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمودند:

کل کلام لا یذکر الله فیه فیبدأ به و بالصلواة علی، فهو اقطع ممحوق من کل برکة. ؛
سخنی که با نام خدا و صلوات بر من آغاز نشود، ناپایدار و به دور از هر گونه خیر و برکتی است. (76)