فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

134 - نظر لطف پیامبر

مردی بسیار زاهد و اهل ورع و قائم اللیل و صائم النهار بود. او نیز حدیث می نوشت، می گفت وقتی به نوشتن نام حضرت رسول می رسیدم، صلوات را نمی نوشتم. شبی آن حضرت را در خواب دیدم، که از روی غضب به من فرمود: چرا در وقت نوشتن نام من، نوشتن صلوات را ترک می کنی؟
من ترسیدم، و در دل خود گذرانیدم که هرگز دیگر این بی ادبی را نکنم. و هنگامی که بیدار شدم، دیگر ترک نوشتن صلوات نکردم. و بعد از مدتی، بار دیگر، آن حضرت - صلی الله علیه و آله - را در خواب دیدم و به نظر لطف و مرحمت در من نگریست و فرمود: صلوات تو را به من رسانیدند. هر گاه من را یاد کنی، یا در نزد تو مذکور می شوم، یا نام من را می نویسی، بگو یا بنویس:
صلی الله علیه و آله و سلم.

135 - بخیل ترین مردم

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند:
ان أبخل الناس من ذکرت عنده و لم یصل علی ؛
بخیل ترین مردم، کسی است که نام من نزد او برده شود و بر من درود نفرستد. (74)

136 - مجلس حسرت و وبال

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
هر گروهی که در مجلسی جمع شوند و در آن مجلس یاد خدا نکنند و بر پیغمبر - صلی الله علیه و آله - صلوات نفرستند، آن مجلس برایشان حسرت و وبال خواهد بود. (75)