فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

131 - فرشتگان قاصد صلوات به پیامبر

امام صادق - علیه السلام - فرمود:
هر کس بر پیغمبر و آل پیغمبر در هر روز یک صد بار، صلوات بفرستد، هفتاد فرشته او را در میان گیرند و آن صلوات را برای رساندن به رسول الله - صلی الله علیه و آله - از رفیق خود سبقت می گیرند. (72)

بخش یازدهم: آثار ترک صلوات

132 - شقی باد آن بنده

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روزی بر پایه اول منبر بالا رفت و سه مرتبه فرمود: آمین. وقتی بر منبر بالا رفت، فرمود: چون به درجه اول بالا رفتم، جبرییل گفت: شقی باد بنده ای که (ماه) رمضان را دریابد، و (ماه) رمضان به آخر رسد، و آمرزیده نشود!
من گفتم: آمین.
سپس گفت: شقی باد بنده ای که پدر و مادر یا یکی از ایشان را درک نماید، و باعث داخل شدن آن کس در بهشت نگردد!
من گفتم: آمین.
بعد گفت: شقی باد بنده ای که تو در نزد او مذکور شوی، و بر تو صلوات نفرستد!
من گفتم: آمین.