فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

130 - ده صلوات پاداش یک صلوات

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
حق سبحانه و تعالی، عطا فرمود به ملکی از ملایکه، اسم های همه خلایق را، با اسم پدر ایشان، و آن ملک بر قبر من ایستاده است، تا روز قیامت.
پس هر که بر من صلوات فرستد، آن ملک می گوید که: یا محمد! فلان بن فلان، بر تو فلان قدر صلوات فرستاد و حق تعالی ضامن شده است که به هر صلواتی، ده صلوات بر آن بنده فرستد.

131 - فرشتگان قاصد صلوات به پیامبر

امام صادق - علیه السلام - فرمود:
هر کس بر پیغمبر و آل پیغمبر در هر روز یک صد بار، صلوات بفرستد، هفتاد فرشته او را در میان گیرند و آن صلوات را برای رساندن به رسول الله - صلی الله علیه و آله - از رفیق خود سبقت می گیرند. (72)

بخش یازدهم: آثار ترک صلوات