فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

128 - ملک طهلیل مامور رساندن صلوات

از حضرت صادق - علیه السلام - منقول است:
حق تعالی، ملکی را بر قبر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - موکل گردانیده است که آن را طهلیل می گویند. و وقتی یکی از شما بر آن حضرت صلوات یا سلام فرستد، آن ملک به عرض همایون می رسانند که فلان کس سلام و صلوات فرستاده است و آن سلام را به قبر آن حضرت می رساند.

129 - صلوات را می شنوم و می دانم

رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود:
هر که در کنار قبرم بر من صلوات فرستد آن را می شنوم، هر که از دور بر من صلوات نثار کند آن را می دانم. (71)

130 - ده صلوات پاداش یک صلوات

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
حق سبحانه و تعالی، عطا فرمود به ملکی از ملایکه، اسم های همه خلایق را، با اسم پدر ایشان، و آن ملک بر قبر من ایستاده است، تا روز قیامت.
پس هر که بر من صلوات فرستد، آن ملک می گوید که: یا محمد! فلان بن فلان، بر تو فلان قدر صلوات فرستاد و حق تعالی ضامن شده است که به هر صلواتی، ده صلوات بر آن بنده فرستد.