فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

125 - بوسیدن دهان صلوات فرستنده

شیخ علی اکبر نهاوندی از علمای بزرگ مشهد، در کتاب خزینةالجواهر می فرماید:
یکی از زاهدان و پرهیزگاران گفت: من با خود عهد و پیمان بستم که هر شب قبل از خوابیدن به تعداد معین بر پیامبر (ص) و اهل بیت طاهرین اش صلوات بفرستم. یک شب عده ای از دوستانم به حجره من آمدند و با این که حجره ام شلوغ شده بود و تا دیر وقت طول کشید و خسته بودم؛ اما صلوات ها را فرستادم و خوابیدم.
در خواب دیدم که پیامبر (ص) به حجره من آمدند و وجود شریف و نورانی شان باعث منور شدن حجره من شد، سپس به سوی من آمده و فرمودند: کجاست آن دهانی که بر من صلوات می فرستاد، تا آن را ببوسم!
من خجالت کشیدم که بگویم فرستنده آن صلوات ها من بودم؛ پیامبر صورت مبارک را جلو آورده و بر صورت من بوسه زدند.
از شدت شعف و خوشحالی از خواب برخاستم، به گونه ای که همه دوستانم نیز بیدار شدند. (69)

بخش دهم: رسیدن صلوات به پیامبر

126 - خشنودی پیامبر

شخصی بود بسیار زاهد و عابد، که هرگز با کسی آمیزش نمی کرد؛ و به مجالس و محافل، حاضر نمی شد. وقتی ترک عزلت کرده، ملازمت مجلس واعظی را اختیار کرد. مردم از آن تعجب نموده، به او گفتند: موجب ترک عزلت و مداومت بر این صحبت چیست؟
گفت: رسول خدا - صلی الله علیه و آله - را در خواب دیدم، و به من فرمود: برو به مجلس وعظ فلان واعظ، که بر من صلوات بسیار می فرستند، و من از او خشنودم. (70)