فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

118 رویت حضرت رسول

در مصباح کفعمی است: هر کس بخواهد یک پیغمبری یا امامی یا کس دیگر یا پدر و مادر خود را در خواب بیند، باید سوره والشمس - واللیل - قدر - جحد - اخلاص - و معوذتین بخواند و آن گاه صد بار اخلاص را بخواند و صد بار صلوات بر پیغمبر - صلی الله علیه و آله - فرستد و با وضو بر پهلوی راست بخوابد و هر که را خواهد در خواب بیند و هر چه خواهد با آنها سؤال و جواب کند.
گفته: در نسخه دیگر همین دستور را دیدم جز این که هفت شب چنین کند پس از خواندن دعایی که اولش این است: اللهم انت الحی الذی لا یوصف تا آخر دعایی که آید. (62)

119 - صلوات، رمز خواب دیدن پیامبر

در حاشیه مصباح کفعمی است که در کتاب خواص القرآن دیدم، هر که شب جمعه، پس از نماز شب هزار بار سوره کوثر بخواند و هزار بار صلوات بر محمد و آلش بفرستد، پیغمبر - صلی الله علیه و آله - را در خواب بیند. (63)

120 - تشرف حضور پیامبر در خواب

از مجموع الدعوات شیخ ابی محمد هارون بن موسی تلعکبری است که هر کس بخواهد پیغمبر - صلی الله علیه و آله را در خواب ببیند، شب جمعه نماز مغرب را بخواند و در نماز باشد تا نماز عشاء را هم بخواند و با کسی سخن نگوید و آن گاه دو رکعت نماز بخواند که پس از حمد در هر دو رکعت نماز دیگر بخواند که پس از حمد هفت بار قل هو الله احد بخواند و پس از نماز سجده کند و هفت بار صلوات بر پیغمبر - صلی الله علیه و آله - فرستد و هفت بار تسبیح اربعه به اضافه (و لا حول و لاقوة الا بالله) گوید و سر بر دارد و درست بنشیند و دو دست بالا دارد و بگوید: یا حی یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام یا اله الأولین و الاخرین یا رحمن الدنیا و الاخرة و رحیمهما یا رب یا رب
و دست برآورده سه بار بگوید: یا رب - سه بار یا عظیم الجلال - سه بار یا بدیع الکمال یا کریم الفعال یا کثیر النوال یا دائم الافضال یا کریم یا متعال یا اول بلامثال یا قیوم بغیر زوال یا واحد بلا انتقال یا شدید المحال یا رازق الخلایق علی کل حال أرنی وجه حبیبی و حبیبک محمد فی منامی یا ذالجلال و الاکرام
و آن گاه بر بستر یا هر جا رو به قبله بخوابد، بر پهلوی راست و صلوات بر پیغمبر فرستد تا خوابش برد که آن حضرت را در خواب بیند. ان شاءالله. (64)