فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

112 - هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر...

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر این که دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد. (58)

بخش نهم: صلوات و رؤیاهای صادقانه

113 - دیدن مقصود در خواب

از علی - علیه السلام - روایت شده است که:
هر کس بخواهد در خوابش به او نماید آن چه خواهد، پیش از خوابیدن شش رکعت نماز بخواند در رکعت اول حمد یکبار، والشمس هفت بار و در رکعت دوم حمد یکبار، و اللیل هفت بار و در رکعت سوم حمد یکبار، والضحی هفت بار و در رکعت چهارم حمد یکبار، الم نشرح هفت بار، و در رکعت پنجم حمد یکبار، والتین هفت بار، و در رکعت ششم حمد یکبار، انا انزلناه هفت بار و وقتی نماز را تمام کرد خدا را ثنا گوید و صلوات بر پیغمبرش فرستد و آن گاه گوید:
اللهم رب محمد و رب ابراهیم و موسی. رب اسحق و یعقوب و رب جبراییل و میکاییل و اسرافیل و عزراییل و منزل التورات و الانجیل و الزبور و الفرقان العظیم أرنی فی منامی اللیلة ما أنت اعلم به منی
اگر در شب یکم تا سوم خواب دید که بهتر وگرنه به هفتم نرسد که به مقصود رسد. (59)