فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

108 - رفع موانع و حجاب ها

در روایت آمده است: دعایی نیست جز آن که میان آن و آسمان اجابت، حجاب و فاصله ای است و آن گاه که ذکر صلوات بر محمد و آل او به میان آید، حجاب ها کنار می رود و دعا به اجابت می رسد و بدون صلوات دعا به استجابت نمی رسد. (55)

109 - امام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

رجاء بن ابی ضحاک می گوید:
امام رضا - علیه السلام - دعاهایش را با صلوات فرستادن بر محمد و خاندان او شروع می کرد، و در نماز و غیر آن زیاد صلوات می فرستاد. (56) (57)

110 - در حفظ او بکوشید

از علی - علیه السلام - نقل کردند که: بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید؛ زیرا که خداوند عزوجل، در وقتی که محمد صلی الله علیه و آله را یاد کنید و او را دعا نمایید و در حفظ او بکوشید، دعای تان را قبول خواهد فرمود.