فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

107 - قرار دادن نام پیامبر (ص) در دعا

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرموده است:
مرا چون قدح شتر سوار نسازید؛ زیرا شتر سوار قدح خود را پر می کند و هر وقت خواست می نوشد، مرا در آغاز دعا و میانه دعا و آخر دعای خود قرار دهید. (54)

108 - رفع موانع و حجاب ها

در روایت آمده است: دعایی نیست جز آن که میان آن و آسمان اجابت، حجاب و فاصله ای است و آن گاه که ذکر صلوات بر محمد و آل او به میان آید، حجاب ها کنار می رود و دعا به اجابت می رسد و بدون صلوات دعا به استجابت نمی رسد. (55)

109 - امام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

رجاء بن ابی ضحاک می گوید:
امام رضا - علیه السلام - دعاهایش را با صلوات فرستادن بر محمد و خاندان او شروع می کرد، و در نماز و غیر آن زیاد صلوات می فرستاد. (56) (57)