فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

100 - در میان دو صلوات

امام صادق - علیه السلام - فرمودند:
هر که حاجتی به خدا عزوجل باشد، باید با صلوات بر محمد و آلش آن را آغاز کند و سپس حاجت خود را بخواهد و باز هم در پایان، صلوات بر محمد و آلش بفرستد؛ زیرا خداوند عزوجل از آن کریم تر است که دو طرف را بپذیرد و میانه را وا نهد؛ زیرا صلوات بر محمد و آلش از او محجوب نباشد. (47)

101 - صلواتی قبل از دعا

مردی نزد رسول خدا - صلی الله علیه و آله - آمد و عرض کرد: یا رسول الله! من یک سوم دعای خود را به تو اختصاص داده ام.
حضرت فرمود: نیک است.
عرض کرد: یا رسول الله! نیمی از دعای خود را به شما مخصوص کرده ام، پیغمبر - صلی الله علیه و آله - فرمود: این بهتر است.
عرض کرد: همه دعای خود را ویژه شما قرار دادم.
فرمود: در این صورت خداوند مهمات تو را در امور دنیا و آخرت کفایت فرماید.
مردی از امام - علیه السلام - سؤال کرد: خداوند شما را خبر دهد چگونه دعای خود را برای پیغمبر قرار داده است؟
امام - علیه السلام - فرمود: از خدا هیچ مسألت نکرده جز این که به صلوات بر محمد و آلش آغاز کرده است، قبل از خواستن حاجت خویش (48)

102 - قبولی دعا

امام صادق - علیه السلام - فرمودند:
لا یزال الدعاء محجوباً حتی یصلی علی محمد و آل محمد. ؛
پیوسته دعا محجوب است تا صلوات فرستاده شود به محمد و آل محمد - صلی الله علیه و آله - (49)