فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

99 - باز شدن درهای آسمان برای دعا کننده

روزی رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به امیر المؤمنین - علیه السلام - فرمود: آیا تو را مژده ندهم؟
امیر المؤمنین - علیه السلام - فرمود: بفرما پدر و مادرم قربانت! شما که پیوسته مبشر به خیر و خوبی ها بوده اید.
فرمود: جبرییل تازگی برای من خبر خوشی آورده و آن این است که هر کدام از امت من هنگامی که بر من صلوات می فرستد، اگر نام اهل بیتم را نیز ملحق سازد درهای آسمانی جملگی برای پذیرفتن دعا و عبادت او گشوده گردد، و فرشتگان هفتاد درود بر وی بفرستند، و این خود محو کننده جرم است، آن گاه گناهان چون برگ درختان از او بریزد، و خداوند تعالی فرماید:
لبیک تو را پذیرفتم بنده من خجسته و مسعود باشی! سپس به فرشتگان گوید: شما هفتاد بار بر وی درود فرستادید و من هفتصد بار؛ لیکن اگر تنها بر من صلوات بفرستد و اهل بیتم را ملحق نسازد میان دعای او و آسمان هفتاد حجاب حایل باشد، و خداوند جل و جلاله فرماید: لا لبیک تو را نپذیرفتم خجسته مباد و مسعود نباشی.
ای فرشتگان من! دعای او را به آسمان نبرید تا این که اهل بیت پیغمبرش را نیز در فرستادن درود با پیغمبر ملحق سازد، پس هم چنین دعایش پذیرفته نگردد و به آسمان بالا نرود تا بر اهل بیت پیغمبر - صلی الله علیه و آله - نیز سلام و درود بفرستند. (46)

100 - در میان دو صلوات

امام صادق - علیه السلام - فرمودند:
هر که حاجتی به خدا عزوجل باشد، باید با صلوات بر محمد و آلش آن را آغاز کند و سپس حاجت خود را بخواهد و باز هم در پایان، صلوات بر محمد و آلش بفرستد؛ زیرا خداوند عزوجل از آن کریم تر است که دو طرف را بپذیرد و میانه را وا نهد؛ زیرا صلوات بر محمد و آلش از او محجوب نباشد. (47)

101 - صلواتی قبل از دعا

مردی نزد رسول خدا - صلی الله علیه و آله - آمد و عرض کرد: یا رسول الله! من یک سوم دعای خود را به تو اختصاص داده ام.
حضرت فرمود: نیک است.
عرض کرد: یا رسول الله! نیمی از دعای خود را به شما مخصوص کرده ام، پیغمبر - صلی الله علیه و آله - فرمود: این بهتر است.
عرض کرد: همه دعای خود را ویژه شما قرار دادم.
فرمود: در این صورت خداوند مهمات تو را در امور دنیا و آخرت کفایت فرماید.
مردی از امام - علیه السلام - سؤال کرد: خداوند شما را خبر دهد چگونه دعای خود را برای پیغمبر قرار داده است؟
امام - علیه السلام - فرمود: از خدا هیچ مسألت نکرده جز این که به صلوات بر محمد و آلش آغاز کرده است، قبل از خواستن حاجت خویش (48)