فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

74 - باقی نماندن چیزی از گناه

رسول خدا (ص) فرمودند:
هر کس بر من یک بار درود فرستد خدا به رویش دری از عافیت خواهد گشود و نیز روایت شده است که آن حضرت فرمودند: هر کس بر من یک بار فرستد چیزی از گناه برایش باقی نخواهد ماند.

75 - پاک شدن سهر روز از گناه

رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمودند:
هر که یک مرتبه بر من صلوات فرستد، آن دو ملکی که حافظ اویند، تا سه روز، هیچ گاه برای او نمی نویسند.

76 - ریزش گناهان

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:
هر گاه کسی از امت من بر من صلوات فرستد و به دنبال آن بر اهل بیت من صلوات فرستد، برای او درهای آسمان باز خواهد شد و بر او فرشتگان هفتاد بار صلوات می فرستند؛ گر چه گنهکار بسیار خطاکار باشد. سپس از او گناهان می ریزد، چنان که برگ از درخت می ریزد.