فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

70 - نوشتن صلوات

پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند:
من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکة تستغفر له مادام اسمی فی ذلک الکتاب. ؛
هر کس در نوشته ای بر من درود فرستد، تا زمانی که نام من در آن نوشته موجود باشد، فرشتگان پیوسته برای او آمرزش طلبند.

71 - بخشش گناهان به اندازه ریگ بیابان

از حضرت امام علی نقی علیه السلام منقول است: هر که گلی را ببوید و بر دیده ها گذاشته، صلوات بر محمد و ائمه علیهم السلام بفرستد، حق تعالی برای او از حسنات به قدر یک بیابان عالج که در ما بین مکه و شام و عراق کشیده شده است، بنویسد و از گناهان او، به عدد ریگ بیابان محو نماید.

72 - محو شدن ده گناه

رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود:
هر کس بر من یک بار صلوات و درود فرستد، خدا به سبب آن ده بار بر وی درود فرستد و ده گناه از وی محو فرماید و ده حسنه برای او ثبت کند و دو فرشته موکل بر او برای رساندن آن صلوات به روح من از یکدیگر سبقت گیرند.