فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

68 - از بین برنده گناهان

امیر المؤمنین - علیه السلام - فرمود: فرستادن صلوات بر پیغمبر خدا - صلی الله علیه و آله - بهتر از آبی که آتش را خاموش کند، گناهان را از بین می برد و سلام بر آن حضرت أفضل است از آزاد کردن چند بنده از قید بردگی، و دوستی رسول خدا - صلی الله علیه و آله - افضل و برتر از جان نثاری و ریختن خون ها.
و همچنین فرمود: به کار بردن شمشیرها در راه خدا است.

69 - خوشا به حال شما که آمرزیده شدید

پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمودند:
همانا کاروانی از فرشتگان به امر خداوند بزرگ در جهان پراکنده اند، هرگاه به جلسه ذکر خاندان عصمت و طهارت می رسند و به یکدیگر می گویند فرود آیید زمانی که پیاده شدند اهل محفل را با آمین گفتن و صلوات آنان همراهی می کنند؛ و در پایان به یکدیگر بر اهل ذکر گویند خوشا بر شما که آمرزید شدید!

70 - نوشتن صلوات

پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند:
من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکة تستغفر له مادام اسمی فی ذلک الکتاب. ؛
هر کس در نوشته ای بر من درود فرستد، تا زمانی که نام من در آن نوشته موجود باشد، فرشتگان پیوسته برای او آمرزش طلبند.