فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

67 - طلب آمرزش با همه زبان

در اخبار وارد شده است که وقتی بنده ای بر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - صلوات فرستد، حق تعالی از آن صلوات، از نور، عمودی می آفریند که یک طرف آن بر زمین است، و طرف دیگر آن در آسمان، و آن عمود، هفتاد هزار شعبه دارد؛ و بر هر شعبه، هفتاد هزار ملک نشسته است؛ و هر ملکی هفتاد هزار سر دارد؛ و بر هر سری هفتاد هزار دهان است؛ و در هر دهانی هفتاد هزار زبان است؛ و به هر زبانی هزار لغت تکلم می نماید، و جمیع آن ملایکه با همه آن ها زبان ها و لغت ها برای آن صلوات فرستنده استغفار می کنند، تا روز قیامت.

68 - از بین برنده گناهان

امیر المؤمنین - علیه السلام - فرمود: فرستادن صلوات بر پیغمبر خدا - صلی الله علیه و آله - بهتر از آبی که آتش را خاموش کند، گناهان را از بین می برد و سلام بر آن حضرت أفضل است از آزاد کردن چند بنده از قید بردگی، و دوستی رسول خدا - صلی الله علیه و آله - افضل و برتر از جان نثاری و ریختن خون ها.
و همچنین فرمود: به کار بردن شمشیرها در راه خدا است.

69 - خوشا به حال شما که آمرزیده شدید

پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمودند:
همانا کاروانی از فرشتگان به امر خداوند بزرگ در جهان پراکنده اند، هرگاه به جلسه ذکر خاندان عصمت و طهارت می رسند و به یکدیگر می گویند فرود آیید زمانی که پیاده شدند اهل محفل را با آمین گفتن و صلوات آنان همراهی می کنند؛ و در پایان به یکدیگر بر اهل ذکر گویند خوشا بر شما که آمرزید شدید!