فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

66 - بخشش گناهان

در کتاب عیون المجالس - که آن نیز از کتب عامه است - روایت است که:
وقتی یکی از بندگان بر رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - صلوات فرستد، منادی از عالم غیب ندا کند که حق تعالی، بر این بنده ده بار صلوات فرستد؛ و چون این ندا به آسمان اول رسد، هزار بار بر او صلوات فرستند؛ و چون به ساکنان آسمان دوم رسد، هزار بار بر آن افزایند؛ و هم چنین تا آن که نزدیک سدرةالمنتهی می رسد، به هفت هزار بار خواهد رسید. پس حق تعالی به ملایکه خطاب نماید که: شما از عهده صلوات بنده من بیرون نمی توانید آمد. آن را به من وا گذارید، تا آن که من جزای او را بدهم، و جزای او آن است که گناهان او را بیامرزم.

67 - طلب آمرزش با همه زبان

در اخبار وارد شده است که وقتی بنده ای بر رسول خدا - صلی الله علیه و آله - صلوات فرستد، حق تعالی از آن صلوات، از نور، عمودی می آفریند که یک طرف آن بر زمین است، و طرف دیگر آن در آسمان، و آن عمود، هفتاد هزار شعبه دارد؛ و بر هر شعبه، هفتاد هزار ملک نشسته است؛ و هر ملکی هفتاد هزار سر دارد؛ و بر هر سری هفتاد هزار دهان است؛ و در هر دهانی هفتاد هزار زبان است؛ و به هر زبانی هزار لغت تکلم می نماید، و جمیع آن ملایکه با همه آن ها زبان ها و لغت ها برای آن صلوات فرستنده استغفار می کنند، تا روز قیامت.

68 - از بین برنده گناهان

امیر المؤمنین - علیه السلام - فرمود: فرستادن صلوات بر پیغمبر خدا - صلی الله علیه و آله - بهتر از آبی که آتش را خاموش کند، گناهان را از بین می برد و سلام بر آن حضرت أفضل است از آزاد کردن چند بنده از قید بردگی، و دوستی رسول خدا - صلی الله علیه و آله - افضل و برتر از جان نثاری و ریختن خون ها.
و همچنین فرمود: به کار بردن شمشیرها در راه خدا است.