فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

64 - درود ملایک بر صلوات فرستنده

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود که: حق تعالی، ملکی آفریده است که دو بال دارد: یکی در مشرق است و دیگری در مغرب، و پای او در زمین هفتم است و سر او در زیر عرش؛ و برای آن ملک، پرها است به عدد همه خلایق، از انس و جن و حیوانات صحرایی و دریایی و به عدد انفاس ایشان، و به شمار قطرات باران و برگ درختان و ستاره های آسمان و ریگ های بیابان؛ و چون یکی از امت من بر من صلوات فرستد، حق تعالی به آن فرشته امر فرماید که در نهر نور - که دریای است زیر عرش - غوطه خورد و بیرون آید، و خود را بفشاراند؛ و از هر پر وی، قطره ای فرو ریزد؛ و حق تعالی، آن قطره را ملکی گرداند، و جمیع آنها را امر فرماید که تا روز قیامت برای آن بنده استغفار کنند. (33)

65 - صلوات هنگام بوییدن گل

مالک جهنی، می گوید: که گلی به حضرت امام جعفر صادق - علیه السلام - دادم، گرفتند و بوییدند و بر هر دو دیده گذاشتند، پس فرمودند: هر که گلی را بگیرد و ببوید و بر دیده بگذارد و بگوید:
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هنوز بر زمین نگذاشته باشد که گناهانش آمرزیده شود.

66 - بخشش گناهان

در کتاب عیون المجالس - که آن نیز از کتب عامه است - روایت است که:
وقتی یکی از بندگان بر رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - صلوات فرستد، منادی از عالم غیب ندا کند که حق تعالی، بر این بنده ده بار صلوات فرستد؛ و چون این ندا به آسمان اول رسد، هزار بار بر او صلوات فرستند؛ و چون به ساکنان آسمان دوم رسد، هزار بار بر آن افزایند؛ و هم چنین تا آن که نزدیک سدرةالمنتهی می رسد، به هفت هزار بار خواهد رسید. پس حق تعالی به ملایکه خطاب نماید که: شما از عهده صلوات بنده من بیرون نمی توانید آمد. آن را به من وا گذارید، تا آن که من جزای او را بدهم، و جزای او آن است که گناهان او را بیامرزم.