فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

63 - بخشیده شدن گناهان آینده و گذشته

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: هر دو بنده که دوست یکدیگر باشند برای خدا و با هم مصافحه نمایند و بر من صلوات فرستند، پیش از آن که از هم جدا شوند، حق تعالی گناهان گذشته و آینده هر دو را می آمرزد.
دیگر آن که آن حضرت فرمود: هر که مصافحه کند با مسلمانی، و در وقت مصافحه بگوید: اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم این عمل از گناهان او، چیزی باقی نمی گذارند.

64 - درود ملایک بر صلوات فرستنده

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود که: حق تعالی، ملکی آفریده است که دو بال دارد: یکی در مشرق است و دیگری در مغرب، و پای او در زمین هفتم است و سر او در زیر عرش؛ و برای آن ملک، پرها است به عدد همه خلایق، از انس و جن و حیوانات صحرایی و دریایی و به عدد انفاس ایشان، و به شمار قطرات باران و برگ درختان و ستاره های آسمان و ریگ های بیابان؛ و چون یکی از امت من بر من صلوات فرستد، حق تعالی به آن فرشته امر فرماید که در نهر نور - که دریای است زیر عرش - غوطه خورد و بیرون آید، و خود را بفشاراند؛ و از هر پر وی، قطره ای فرو ریزد؛ و حق تعالی، آن قطره را ملکی گرداند، و جمیع آنها را امر فرماید که تا روز قیامت برای آن بنده استغفار کنند. (33)

65 - صلوات هنگام بوییدن گل

مالک جهنی، می گوید: که گلی به حضرت امام جعفر صادق - علیه السلام - دادم، گرفتند و بوییدند و بر هر دو دیده گذاشتند، پس فرمودند: هر که گلی را بگیرد و ببوید و بر دیده بگذارد و بگوید:
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هنوز بر زمین نگذاشته باشد که گناهانش آمرزیده شود.