فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

60 - دعا قبل از طلوع خورشید

امام عسگری (ع) قبل از طلوع خورشید این دعا را می خواند: ای اولی که قبل از او اولی نیست، و ای آخری که غیر او آخری نیست، ای قیومی که انتهایی برای قدمتش نیست، ای عزیزی که برای عزتش انقطاعی نیست، ای چیره و قادری که در سلطنتش ضعفی نیست، ای کریمی که نعمتش دایمی است. در پیشگاه تو نیازهایم را تقدیم می دارم و می خواهم که بر محمد و اهل بیتش علیه السلام درود فرستی. (30)

61 - به یمن برکت توست!

مردی از بازار ماهی خرید، آن را به خانه آورد، و به زن خود داد. آنها آتشی روشن نمودند و ماهی را در میان آتش انداختند تا کباب شود؛ اما آتش به ماهی اثر نکرد و ذره ای از ماهی نسوخت. مرد و زن هر دو متعجب شدند و در حیرت فرو ماندند. آن مرد، ماهی را خدمت پیامبر (ص) آورد و ماجرای آن را نقل نمود.
حضرت (ص) به آن ماهی خطاب کرده و فرمودند: چرا آتش در تو اثر نمی کند و تو را نمی سوزاند؟!
به قدرت کامله الهی، آن ماهی به سخن آمده و گفت: یا رسول الله! از برکت شما و آل شماست که آتش مرا نمی سوزاند؛ زیرا من در فلان دریا بودم، روزی کشتیی از آن دریا می گذشت، شخصی در آن کشتیی بود که بر تو و اهل بیت تو صلوات می فرستاد، من نیز به تبعیت از او، به تو و اهل بیت صلوات فرستادم، ندایی به من رسید که:
ای ماهی! جسد تو بر آتش حرام شد و به برکت محمد و اهل بیت او، آتش در تو بی تأثیر است! (31)

بخش پنجم صلوات و بخشش گناهان