فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

58 - نورانیت دل

خضر پیامبر علیه السلام در محضر امام حسن مجتبی علیه السلام حاضر شد و سؤالاتی را با وی در میان نهاد، و از جمله پرسید:
چرا آدمی گاهی مطالبی را که می داند به یاد نمی آورد.
امام پاسخ فرمود: قلب بشر بر حق استوار است و با حق عجین گشته و روی حق روپوش نهاده شده است، پس اگر بر محمد و آل محمد سلام و درود کامل بفرستد، قلب او نورانیت خاصی پیدا می کند، و آن چه که از یاد برده دوباره به خاطرش می آید. اگر صلوات بر محمد و آلش نفرستد و یا آن که صلوات ناقص بفرستد، آن روپوش همچنان بر روی حق برقرار خواهد بود و در این صورت است که انسان آن چه را که به یاد دارد نیز فراموش می کند. (28)

59 - تندرستی و عافیت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:
کسی که یک بار بر من درود بفرستد، خدا ده بار بر او درود می فرستد و کسی که ده بار بر من درود بفرستد، خدا صد بار بر او درود می فرستد.. البته صد بار نیز، هزار بار درود خدا را در پی دارد و کسی که هزار بر بر من درود فرستد، هیچ گاه عذاب نخواهد دید (و افزود) کسی که یک بار بر من درود بفرستد، خداوند دری از رحمت و عافیت را به روی او می گشاید و نیز کسی که بر من درود فرستد، گناهانش از بین خواهد رفت. (29)

60 - دعا قبل از طلوع خورشید

امام عسگری (ع) قبل از طلوع خورشید این دعا را می خواند: ای اولی که قبل از او اولی نیست، و ای آخری که غیر او آخری نیست، ای قیومی که انتهایی برای قدمتش نیست، ای عزیزی که برای عزتش انقطاعی نیست، ای چیره و قادری که در سلطنتش ضعفی نیست، ای کریمی که نعمتش دایمی است. در پیشگاه تو نیازهایم را تقدیم می دارم و می خواهم که بر محمد و اهل بیتش علیه السلام درود فرستی. (30)