فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

41 - سه صلوات و شیرین شدن عسل

روزی رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در نخلستان نشسته بود، و امیر المؤمنین (علیه السلام در خدمت آن جناب بود ناگاه زنبور عسلی به نزد آن حضرت آمد، گرد آن حضرت می گردید. آن جناب - صلی الله علیه و آله و سلم ؛ به امیر المؤمنین - علیه السلام - فرمود: این زنبور می خواهد که ما را ضیافت کند. می گوید که قدری عسل در فلان موضع گذاشته ام. امیر المؤمنین - علیه السلام - را بفرست که آن را بیاورد.
امیر المؤمنین - علیه السلام - رفت، و آن عسل را حضور پیامبر آورد.
رسول خدا - صلی الله علیه و آله - از آن زنبور پرسید: خورش شما شکوفه تلخ است، به چه سبب در درون شما شیرین می گردد؟
عرض کرد: آن به برکت جناب شماست؛ زیرا که هرگاه که قدری از شکوفه در درون ما، در می آید، فی الحال الهام الهی به ما می رسد که سه نوبت بر شما صلوات فرستیم و به برکت آن صلوات، شکوفه تلخ در درون ما شیرین می شود.

42 - پر و پال ملک به واسطه صلوات

حق - سبحانه و تعالی - به ملکی فرمود که فلان شهر را ویران کن.
وقتی آن ملک به آن شهر آمد، گریه کودکان و ناله زنان و فریاد چهارپایان را شنید، برایشان رحم نموده و بر ویرانی آن شهر اقدام نکرد. تند باد قهر، از مهیب جلال وزیده، پر و بال آن ملک را در هم شکست؛ و از بالا رفتن بر افلاک، محروم و مهجور ماند.
روزی جبرییل - علیه السلام - او را گریان و نالان بر روی خاک افتاده دید. دلش بر پریشان حالی و شکسته بالی آن ملک سوخت. حال عجز و بیچارگی و ضعف و آوارگی او را به بارگاه جلال عرض کرد.
خطاب آمد که به او بگو: بر حبیب من محمد - صلی الله علیه و آله - صلوات فرستد تا به برکت آن پر و بال به او برگردد. به او گفته شد. آن ملک به وظایف صلوات قیام نمود. و بال اقبال باز یافته به فراغ بال به جانب آشیانه خود پرواز نمود.

43 - رفع فقر

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمودند:
صلوات فرستادن فقر را بر طرف می کند.