فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

38 - صلوات خدا

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: جبرییل بر من نازل شد و گفت: خداوند متعال می فرماید: هر کس که بر تو صلوات بفرستد، من و فرشتگانم ده بار بر او صلوات می فرستیم و کسی که بر تو سلام دهد من و فرشتگانم ده بار بر او سلام می دهیم.

39 - صلوات به معنای عهد

حضرت موسی بن جعفر از پدر بزرگوار خود علیه السلام نقل فرمود: هر که بر پیامبر صلوات می فرستد، به این معنی است که من بر عهد و پیمان خود هستم آن عهد و پیمانی که وقتی خداوند در عالم ذر فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم، همه گفتند: بلی.

بخش چهارم: برکت صلوات