فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

24 - صلوات فرستادن بر محمد و اهل بیت او

امام صادق - علیه السلام - فرمود: در پاره ای از کتاب ها یافتم که هر کس بر محمد و آل محمد - علیهم السلام - صلوات بفرستد، خداوند یک صد حسنه در نامه عملش بنویسد، و هر کس (بر محمد و اهل بیتش صلوات فرستد به این طریق که) بگوید:
صلی الله علی محمد و أهل بیته
خداوند برای او هزار حسنه بنویسد. (18)

25 - یکبار صلوات فرستادن

امام صادق - علیه السلام - فرمود:
هنگامی که نام پیغمبر - صلی الله علیه و آله - برده می شود بر آن حضرت بسیار صلوات بفرستید؛ زیرا هر کس یک بار بر او صلوات فرستد خداوند هزار بار در هزار صف فرشتگان بر وی صلوات فرستد، و هیچ مخلوقی باقی نمی ماند مگر این که بر آن بنده صلوات فرستد از جهت صلوات خداوند و فرشتگانش بر او، و دست نکشد از این ثواب ها و بی رغبتی ننماید؛ مگر نادان خودبین که خدا و رسول از وی بیزارند.
شرح: مرد از صلوات خداوند و فرشتگان فرو ریختن رحمت و برکت و لطف و کرامت و نعمت خدا است بر بنده خویش.

26 - درود فرشتگان بر صلوات فرستنده

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:
من صلی علی صلی الله علیه و ملائکته فمن شاء فلیقل و من شاء فلیکثر. ؛
هر کس بر من صلوات و درود فرستد، خدا و فرشتگانش بر وی صلوات و درود می فرستند. هر که خواهد کم و هر که خواهد بسیار این عمل را انجام دهد.