فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

17 - دعای قبل از طلوع خورشید

امام عسگری علیه السلام قبل از طلوع خورشید این دعا را می خواند:
ای اولی که قبل از او نیست: و ای آخری که غیر او آخری نیست، ای قیومی که انتهایی برای قدمتش نیست، ای عزیزی که برای عزتش انقطاعی نیست، ای چیره و قادری که در سلطنتش ضعفی نیست، ای کریمی که نعمتش دایمی است.
در پیشگاه تو نیازهایم را تقدیم می دارم و می خواهم که بر محمد و اهل بیتش علیه السلام درود فرستی. (12) (13)

بخش سوم ثواب صلوات

18 - صلوات در کلام الهی

ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیماً ؛
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستد، ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملاً تسلیم فرمان او باشید. (14)
از امام کاظم علیه السلام درباره معنای درود خدا و فرشتگان و مؤمنان در آیه خداوند و فرشتگان او بر پیامبر درود می فرستند، ای کسانی که ایمان آورده اید! بر او درود فرستید و به فرمانش به خوبی گردن نهید. سؤال شد، فرمود: درود فرستادن خدا، نوعی رحمت از جانب اوست و درود فرشتگان ستایشی است از آنها نسبت به رسول خدا و درود مؤمنان، دعایی است از آنها برای پیامبر.
امام صادق علیه السلام نیز درباره همین آیه می فرماید: پیامبر را ثنا گویید و به او سلام فرستید! (یا به فرمانش گردن نهید.)