فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

16 - صلوات و دعای امام جواد (ع)

امام جواد - علیه السلام در دعای هر روزه ماه مبارک رمضان عرضه می دارد:
ای آن که پیش از همه چیز بوده؛ سپس همه چیز را آفریده؛ سپس باقی می ماند، در حالی که همه چیز فانی می شود.
ای آن که چیزی مانندش نیست؛ و ای آن که نه در آسمان های فراتر، و نه در زمین های فرو تر، و نه روی آنها، و نه زیر آنها، و نه در میان آنها معبودی جز او نیست، که پرستیده شود.
تو را حمد می کنم، حمدی که هیچ کس - جز تو - را یارای شمردن آن نباشد.
پس درود فرست بر محمد و آل محمد، درودی که هیچ کس - جز تو - را یارای شمردن آن نباشد. (11)

17 - دعای قبل از طلوع خورشید

امام عسگری علیه السلام قبل از طلوع خورشید این دعا را می خواند:
ای اولی که قبل از او نیست: و ای آخری که غیر او آخری نیست، ای قیومی که انتهایی برای قدمتش نیست، ای عزیزی که برای عزتش انقطاعی نیست، ای چیره و قادری که در سلطنتش ضعفی نیست، ای کریمی که نعمتش دایمی است.
در پیشگاه تو نیازهایم را تقدیم می دارم و می خواهم که بر محمد و اهل بیتش علیه السلام درود فرستی. (12) (13)

بخش سوم ثواب صلوات