فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

9 - سیره امام سجاد (ع)

اللهم صل علی محمد و آله، فی کل اوان وقت و کل و علی کل حال عدد ما صلیت علی من صلیت علیه، و اضعاف ذلک کله بالاضعاف التی لا یحصیها غیرک، انک فعال لما ترید. ؛
بار خدایا! بر محمد و آل او درود فرست، در هر هنگام و هر زمان و بر هر حال، به شماره درودی که فرستاده ای بر هر که درود فرستاده ای. و چندان برابر همه آنها، به چندان برابری که جز تو آنها را نتواند شمرد؛ زیرا تو هر چه بخواهی، به جا آورنده ای. (4)

10 - صلوات هم وزن عرش

رب صل علیهم زنة عرشک و مادونه، و ملأ سمواتک و ما فوقهن، و عدد ارضیک و ما تحتهن و ما بینهن، صلوة تقربهم منک زلفی، و تکون لک و لهم رضی، و متصلة بنظائرهن ابداً. ؛
پروردگارا! برایشان درود فرست، هم وزن عرش خود و آن چه زیر عرش است (همه عالم)؛ و مقدار آن چه آسمان هایت و آن چه در بالای آن هاست را پر گرداند؛ و مقدار شماره زمین هایت و آن چه در زیر آنها و میان آنهاست (را پر سازد)؛ درودی که ایشان را به کمال قرب تو رساند؛ و برای تو و ایشان خوشنودی؛ و همیشه به مانندهای آن، درودها پیوسته باشد. (5)

11 - صلوات شفاعت کننده

اللهم صل علی محمد و اله، کما هدیتنا به، و صل علی محمد و اله، کما استنقذ تنابه، و صل علی محمد و اله صلوة تشفع لنا یوم القیمة و یوم الفاقة الیک، انک علی کل شی ء قدیر، و هو علیک یسیر ؛
بار خدایا! بر محمد و آل او درود فرست، چنان که ما را به سبب او (به راه حق) هدایت نمودی. و بر محمد و آل او درود فرست، چنان که ما را به وسیله آن حضرت از (جهل و نادانی) رهانیدی و بر محمد و آل او درود فرست، درودی که ما را روز رستاخیز و روز نیازمندی به تو شفاعت نماید؛ زیرا تو بر هر چیز توانایی، و آن بر تو آسان است. (6)