فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

5 - غلبه یهود به برکت صلوات

خداوند به یهودیان وحی فرمود که:
هر گاه دچار مصیبتی شدند، با صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت آن حضرت خود را نجات دهند.
ده سال قبل از ظهور پیامبر اسلام، دو قبیله اسد و غطفان با گروهی از مشرکان، به یهودیان حمله کردند، یهودیان خدا را با صلوات بر پیامبر صدا زده و مشرکان را شکست دادند.
پس از این شکست دو قبیله اسد و غطفان، سپاهی در حد سی هزار نفر را تشکیل داد و به جنگ یهودیان که سیصد تن بیش نبودند آمدند، مشرکان، آب و غذا را از یهودیان منع کردند و به آنها گفتند: ما همه شما را کشته، فرزندان و زنان شما را اسیر نموده و اموال تان را غارت می کنیم.
یهودیان این بار با صلوات بر محمد و اهل بیت او علیهماالسلام خود را نجات دادند، به این ترتیب که پس از فرستادن صلوات، با وجودی که فصل تابستان بود باران بارید، و کاروانی که حامل آذوقه بود نیز مخفیانه وارد قلعه یهودیان شد. در حالی که مشرکان در خواب بودند.
پس از آن که از خواب بیدار شدند، گفتند: جنگ را زودتر آغاز کنیم؛ زیرا یهودیان هم تشنه و هم گرسنه اند.
یهودیان گفتند: خداوند به ما هم طعام رسانید و هم آب و ما قادر بودیم وقتی که شما در خواب بودید شما را بکشیم؛ اما این کار را نکردیم.
مشرکان که جریان را این گونه دیدند، باز هم بر عناد خود افزودند و به یهودیان پیشنهاد مبارزه دادند، یهودیان این بار نیز با تمسک به صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله بر سی هزار مشرک پیروز شدند، در حالی که تعداد آن ها سی صد نفر بیش نبود.
این بود، یاری کردن حق تعالی، یهود را بر مشرکان، به سبب آن که بر محمد و اهل بیت آن حضرت صلوات فرستادند.

6 - صلوات، علت خلیل شدن ابراهیم

امام حسن عسکری - علیه السلام - فرمود:
انما اتخذ الله ابراهیم - علیه السلام - خلیلاً لکثرة صلواته علی محمد و اهل بیته صلواة الله علیهم اجمعین ؛
خداوند حضرت ابراهیم - علیه السلام - را خلیل خود انتخاب کرد؛ برای این که او بر محمد - صلی الله علیه و آله - و خاندانش که درود خدا بر آنان باد، زیاد صلوات می فرستاد. (3)

بخش دوم سیره معصومین در فرستادن صلوات