فهرست کتاب


آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ و قیامت

عباس عزیزی

2 - سه بار بر محمد (ص) صلوات بفرست!

وقتی حضرت آدم (ع) وارد بهشت شد، در بهشت حوران پاکیزه سرشت بسیار بودند؛ اما حضرت آدم با آن ها الفتی نداشت. وقتی حضرت حوا آفریده شد و آدم بر او نگریست از او پرسید: تو چه کسی هستی؟
حوا شرمگین شد و چیزی نگفت، جبرییل به آدم گفت: این حواست، او را برای تو آفریده اند و او محرم و همدم توست.
حضرت آدم وقتی فهمید که حوا متعلق به اوست خواست به سوی او دست دراز کند جبرییل گفت: ای آدم! اگر او را می خواهی، باید او را عقد کرده و برایش مهریه تعیین کنی.
آدم فرمود: ای برادر! تو می دانی که من پولی و نقدی ندارم چگونه او را عقد کنم؟
جبرییل گفت: سه بار به حبیب خدا محمد مصطفی (ص) صلوات بفرستی تا حوا بر تو حلال شود.

3 - نجات بنی اسراییل

در تفسیر امام حسن عسکری - علیه السلام (1) در بیان آیه:
و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم (2)؛
ای گروه بنی اسراییل! به یاد آورید را وقتی را که نجات دادیم ما، شما را از آل فرعون که عذاب می کردند شما را، به عذاب سخت. می کشتند پسران شما را، و زنده می گذاشتند زنان شما را. و در این، امتحان عظیمی بود از جانب پروردگار شما.
مذکور است که: از جمله عذاب شدید آن قوم، یکی آن بود که بنی اسراییل را برای عمل بنایی می بردند و می ترسیدند که بگریزند.. به این سبب، پاهای ایشان را در بند می گذاشتند. و به ایشان می گفتند که گل را برداشته، بر نردبان بالا برید، و بسا بود که می افتادند و می مردند، یا زمین گیر می شدند.
تا آن که حق تعالی به موسی - علیه السلام - وحی کرد:
به ایشان بگو، که پیش از شروع، بر محمد و آل طیبین آن حضرت - علیهم السلام - صلوات فرستند، تا آن که برایشان سبک و آسان گردد. و چنان کردند: و برایشان آسان گردید.
و امر نمود به آن کسانی که در اول عمل فراموش می کردند، و می افتادند و زمین گیر می شدند که صلوات بخوانند و اگر خود نمی دانستند بخوانند، دیگری برایشان بخواند. و چون چنین می کردند، شفا می یافتند.
و سبب کشتن پسران بنی اسراییل، این بود که به فرعون گفته بودند: در میان بنی اسراییل، مولودی خواهد آمد که هلاک تو بر دست او واقع خواهد شد. و فرعون، امر نمود که پسران ایشان را بکشند، و زنان ایشان را حیله ها می کردند که حامله نشوند. و اگر حامله می شدند فرزند خود را می بردند، و در صحراها و زمین های گود پنهان می کردند، و ده مرتبه صلوات بر محمد و آل او - صلوات الله علیهم - می فرستادند. و حق تعالی ملکی را می فرستاد که آن کودک را تربیت نماید؛ و از انگشت او شیر جاری می کرد که آن را بمکد؛ و از انگشت دیگرش، طعام که ملایم آن بود، جاری می ساخت. و از فرزندان بنی اسراییل، آن چه سالم ماندند، بیشتر بودند از آن چه کشته شدند. و زنان بنی اسراییل را که زنده می گذاشتند، آنها را کنیزان خود قرار می دادند.
پس بنی اسراییل به نزد موسی - علیه السلام - رفتند، و گفتند: این گروه، بر دختران و خواهران ما قرعه می اندازند.
موسی به آنها امر کرد که وقتی مردی از آن گروه، قصد شما نماید، بر محمد و آل طاهرین آن حضرت - صلوات الله علیهم - صلوات فرستید. و آن زنان، صلوات می فرستادند. و خدا هر که را که قصد ایشان کرده بود، از ایشان باز می داشت به این که مشغول شغل می گردید، یا به مرضی گرفتار می شد، یا زمین گیر می گردید، یا این که بر آن زن رحم می کرد، و از آن زن می گذشت.
و اتفاق نشد که مردی از قوم فرعون، بر زنی از بنی اسراییل برسد، و حق تعالی به واسطه صلوات ایشان را نجات ندهد.

4 - توصیه خدا به موسی به صلوات زیاد

حق تعالی به موسی پیامبر خطاب نمود:
می خواهی من به تو نزدیک تر باشم از کلام تو به زبان تو و از دیدن تو به چشم تو و از روح تو به بدن تو و از اندیشه تو به دل تو، به حبیب من محمد مصطفی - صلی الله علیه و آله - صلوات بسیار فرست.