فهرست کتاب


انسان شناسی

مرکز تحقیقات اسلامی

خداشناسی و تأثیر آن بر هدف آفرینش

آن جهان بینی ای می تواند به مسایل انسان، بویژه هدف از آفرینش او پاسخ درست و منطقی بدهد که ارزیابی درستی از انسان و جهان داشته باشد و نیازهای اصیل و فطری را مورد شناسایی قرار داده، و در پی برآوردن این گونه نیازها باشد.
چنانچه در جای خود اثبات شده، این نوع جهان بینی واقع نگر بطور قطع، به وجود مبدئی با شعور بنام «خدا» معتقد بوده، و مدعی است که راهیابی انسان به سوی تعالی و کمال، بدون تفکر برخاسته از دیدگاه توحیدی میسر نبوده و هدف آفرینش انسان نیز معنا پیدا نمی کند.
بنابراین، اگر بخواهیم هستی خود و جهان را بدون وجود مبدئی باشعور، ارزیابی و تبیین کنیم، هیچ گاه نمی توانیم به پاسخ درست هدف آفرینش، دست یابیم. بطور کلی، بدون اعتقاد به خدا و جهان بینی توحیدی نمی توان هدفی را برای جهان هستی در نظر گرفت، زیرا هستی بدون مبدأ هستی بخش، پوچ و بیهوده خواهد بود. این تنها اندیشه توحیدی است که برای آفرینش انسان و جهان هدفی در نظر گرفته آفرینش آنها را عبث و بیهوده نمی داند.
قرآن کریم با اشاره به همین مطلب می فرماید:
و ما خلقنا السّماء و الارض و ما بینهما لاعبین (127)
ما آسمان و زمین و آنچه را که میان این دو قرار دارد به بازیچه نیافریدیم.
خداوند متعال در آیه دیگری خطاب به انسان چنین می فرماید:
افحسبتم انّما خلقناکم عبثاً و انّکم الینا لاترجعون (128)
آیا چنین پنداشتید که ما شما را عبث و بیهوده آفریدیم و (پس از مرگ) هرگز به سوی ما باز نخواهید گشت؟
براستی، اگر انسانهای هدفدار و کمالجو در پیرامون آفرینش آسمانها و زمین و موجودات آنها به تحقیق و تفکر بپردازند، به این حقیقت غیرقابل انکار یعنی هدفداری آفرینش هستی و انسان پی خواهند برد، آن گاه خود زبان به اعتراف گشوده و به این حقیقت گواهی می دهند. قرآن کریم در این زمینه می فرماید:
الّذین یذکرون اللَّه قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکّرون فی خلق السّموات و الارض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانک فقنا عذاب النّار (129)
آنان که در حالت ایستاده و نشسته و خوابیده بر پهلو، خدا را یاد می کنند و پیوسته درباره خلقت آسمانها و زمین اندیشه می کنند و می گویند: پروردگارا این دستگاه با عظمت را بیهوده و باطل نیافریده ای، پاک و منزهی، ما را (به لطف خود) از عذاب آتش نگاه دار.
چنانچه ملاحظه کردیم، خداوند در این آیات، هرگونه پندار پوچی و بیهودگی در آفرینش جهان هستی و هدفداری نظام خلقت را نفی و تصریح می کند که همه موجودات جهان هرچند به ظاهر ناچیز و بی مقدار به حساب آیند، ولی در نظام متقن و هدفدار آفرینش روی محاسبه دقیق علمی و عقلی آفریده شده و هدفی را تعقیب می کنند.
همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار!
در قرآن کریم به آیات بسیاری برمی خوریم که در آنها عبارت «سخّر لکم» یعنی برای شما رام و مسخّر گردانید، به چشم می خورد.(130) از آنجا که بحث و تحقیق پیرامون واژه تسخیر ما را در پاسخ به پرسش هدف آفرینش موجودات، یاری می دهد، به شرح و تفسیر آن می پردازیم. قرآن کریم می فرماید:
الم تروا انّ اللَّه سخّر لکم ما فی السّموات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرةً و باطنةً (131)
آیا نمی بینید که خداوند آنچه را در آسمانها و زمین است، مسخر شما کرده و نعمتهای ظاهری و باطنی اش را بر شما گسترده است.
واژه تسخیر به معنای وادار کردن فاعل به فعلش می باشد، بطوری که فاعل فعل خود را به اراده اش انجام ندهد، بلکه به اراده تسخیرکننده انجام دهد همان طور که نویسنده قلم را وادار می کند تا به اراده او بنویسد، و مولا خدمتگزارش را وادار می کند تا مطابق دستور او کار را انجام دهد. اسباب مؤثر در عالم نیز چنین هستند و آن کاری را انجام می دهند که خدا می خواهد.
از آنچه گذشت معلوم می شود که لام در کلمه لکم لام تعلیل غایی است و معنای آن به خاطر شما است.(132) با این بیان، معنای آیه چنین می شود: آنچه در آسمانها و زمین است، به خاطر شما و برای شما آفریده شده است. البته تسخیر موجودات آسمانی و زمینی برای انسان مفهوم وسیعی دارد که هم شامل اموری می شود که در قبضه اختیار اوست و با میل و اراده اش آنها را در مسیر منافع خود به کار می گیرد و هم اموری که در اختیار انسان نیست اما خداوند آنها را مأمور ساخته که به انسان خدمت کنند، همچون خورشید و ماه و ستارگان. بنابراین، از مجموع این گونه آیات چند نتیجه می گیریم:
همه موجودات مسخر فرمان خدا در طریق سود انسانها هستند، خواه مسخر فرمان انسان باشند یا نباشند.
انسان تکامل یافته ترین موجود این جهان است، و از نظر جهان بینی اسلام آن قدر به او ارزش و مقام داده شده که همه موجودات دیگر مسخر او هستند ؛ انسانی که خلیفةاللَّه است و برخوردار از کرامت ذاتی!
خلاصه
انسان با برخورداری از حس کنجکاوی و پژوهشگری، پیوسته سؤالهایی را در زمینه های مختلف مطرح ساخته، و می کوشد تا مجهولات مربوط به معمای وجود خویش و موجودات اطرافش را حل کند. از میان انبوه سؤالات، چند سؤال است که ضمن فراگیر بودن میان همه انسانها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و سرنوشت ساز است آن سؤالات عبارتند از: از کجا آمده ایم؟ برای چه آمده ایم؟ و به کجا خواهیم رفت؟
مبانی فکری - عقیدتی افراد و گروهها برخاسته از جهان بینی خاصّی است که در پاسخگویی به این سؤالات تأثیر مستقیم دارد. با توجه به اینکه جهان بینی ها متفاوت و گاه متضاد است بناچار پاسخ به این پرسشها نیز متفاوت خواهد بود.
بررسیها نشان می دهد تنها جهان بینی ای که می تواند به این سؤالات پاسخ درست بدهد، آن جهان بینی است که به وجود مبدئی با شعور به نام «خدا» گواهی دهد. این جهان بینی فقط جهان بینی توحیدی است، زیرا با تکیه بر فطرت پاک و اصیل انسانی درصدد رفع نیازهای فطری انسان برمی آید، و می تواند تفسیر درست و منطقی از جهان هستی و هدف آفرینش انسان و جهان ارائه دهد.
در همین راستا، قرآن کریم در آیات بسیاری، علاوه بر آنکه اندیشه پوچگرایی و بیهودگی این جهان را به شدت مردود دانسته است، با قاطعیت تمام تصریح کرده که در آفرینش تک تک موجودات جهان هستی هدفی نهفته است. همچنین در بعضی از آیات، اعلان داشته که خداوند همه موجودات آسمانی و زمینی را به نوعی مسخّر انسان قرار داده و در خدمت او نهاده تا انسان با بهره وری از آنها به هدف عالی آفرینش خویش نایل آید.
پرسش
1-چه نوع پرسشهایی مربوط به هدف آفرینش انسان می باشد؟
2-چه رابطه ای میان مبانی فکری - عقیدتی و شناخت هدف آفرینش وجود دارد؟ شرح دهید.
3-کدام یک از جهان بینی ها می تواند تفسیر درست و قابل قبولی از هدف آفرینش انسان و جهان ارائه کند؟
4-چگونه خداشناسی در تبیین درست هدف آفرینش انسان تأثیر دارد؟
5-هدف آفرینش موجودات جهان هستی چیست؟
درس چهاردهم

بندگی راز آفرینش انسان

پس از آنکه انسان به وجود مبدأ هستی بخش بی پایانی به نام «خدا» پی برد، و او را شناخت و نیز با دلایل عقلی و نقلی دریافت که هیچ موجودی در جهان آفرینش بیهوده و عبث آفریده نشده و آفرینش همه تسبیح خداوند دل است و همه موجودات به اقتضای غرایز و ذات به ولی نعمت مطلق خویش مشغولند، خود با رغبت، خدای یکتای بی همتا را تقدیس کرده و تسبیح می کند.(133)
انسان به عنوان گل سرسبد جهان آفرینش، حسابش از سایر موجودات جداست، زیرا با برخورداری از عقل و اندیشه،
مسؤولیت بس سنگینی در برابر خدای خویش و نیز تقدیس و تسبیح او دارد. توضیح اینکه، شناخت خدای یگانه به عنوان کاملترین ذات، کاملترین صفات و منزه از هرگونه نقص و شناخت رابطه او با جهان واکنشی در انسان ایجاد می کند که از آن به پرستش (چیزی فراتر از تسبیح تکوینی و غریزی دیگر موجودات) تعبیر می شود. همچنین شناخت خداوند به عنوان یگانه مبدأ هستی و تنها خداوندگار همه چیز، ایجاب می کند که هیچ مخلوقی را شریک او نسازیم.(134)
قرآن کریم، به عنوان کاملترین کتاب آسمانی و بیان کننده حقایق، بصراحت هدف از آفرینش انسان را عبادت و پرستش خدا اعلان کرده و تأکید و اصرار زیاد دارد که عبادت باید مخصوص خدا باشد، و هیچ گناهی مانند شرک به خدا نیست. آیه زیر هدف از آفرینش انسان را خاطرنشان ساخته و می فرماید:
و ما خلقت الجنّ و الانس الاّ لیعبدون (135)
جن و انسان را نیافریدیم جز اینکه مرا عبادت کنند.
از این آیه چند نکته مهم به دست می آید:
1-هدف آفرینش جن و انس، عبادت و بندگی خداست، زیرا اثبات یک چیز با نفی غیر آن، انحصار مقصود در آن چیز را می رساند؛ یعنی هدف از آفرینش جن و انس، تنها عبادت و پرستش خداست و بس. گواه بر آن لام در لیعبدون است که لام غرض می باشد. علاوه بر این، خداوند در اینجا هدف از آفرینش انسان را بدون واسطه و با ضمیر متکلم وحده (خلقت) آورده، و آن را به خودش اختصاص داده است، با اینکه می دانیم در جاهای دیگر هرگاه که قرآن از مسایلی نظیر خلقت انسان و موجودات، فرستادن رسولان و نزول عذاب سخن به میان می آورد، با لفظ جمع و به صورت خلقنا و ارسلنا و انزلنا ، آورده و وسایل و اسباب مانند فرشتگان را در افعال خود دخالت داده است. بدین ترتیب، معلوم می شود که هم مسأله غرض از آفرینش امری مهمتر از دیگر مسایل بوده و واسطه پذیر نیست و هم غرض خداوند از خلقت انسان فقط عبادت است، و غیر از آن نیست.(136)

تعریف عبادت و حقیقت آن

عبادت، به معنای خضوع، طاعت و خود را ذلیل دانستن، همراه با تقدیس است. واژه های عبودیت و عبودت و عبادت هر سه به معنای طاعت است،(137) لیکن مرحوم راغب اصفهانی در مفردات عبادت را در رساندن معنا رساتر از عبودیت دانسته، می گوید:
عبودیت اظهار تذلّل است، و عبادت رساتر از آن است، زیرا عبادت نهایت تذلل و کرنش است، و کسی استحقاق آن را ندارد، مگر آنکه آخرین درجه تفضّل را دارا باشد و او فقط خداوند یکتا و بزرگ است، عبادت بر دو قسم است: عبادت به تسخیر، (که آن مطلق انقیاد و تذلل موجودات، اعم از انسان و حیوانات و نباتات است) و عبادت به اختیار، و آن برای موجود دارای شعور و ادراک است.(138)
بنابراین، همان گونه که علامه طباطبایی (ره) فرمود، اعمال عبادی ظاهری و به بیان دیگر عباداتی که به وسیله اعضا و جوارح ظاهری انسان انجام می شود، از قبیل قیام و رکوع و سجود، و نظایر آنها، وسیله و غرضی هستند برای رسیدن به غرض بالاتر و مهمتر که آن قرار گرفتن بنده در پیشگاه پروردگار جهان با ذلت عبودیت، و فقر بندگی محض در برابر عزت و بزرگی بی نهایت، و غنا و بی نیازی مطلق است.(139)
ایشان درباره حقیقت عبادت می گوید:
حقیقت عبادت، یعنی اینکه بنده خودش را در مقام ذلت و عبودیت و توجه دادن خودش به مقام و عظمت پروردگار قرار دهد؛ پس حقیقت عبادت که غرض نهایی آفرینش انسان می باشد این است که بنده از خودش و از هر چیز دیگری بریده شود و به ذکر پروردگارش بپردازد.(140)
بنابراین، حقیقت عبودیت با همه مراتب آن، منتهی درجه تسلیم انسان در برابر ذات پاک الهی و اطاعت بی قید و شرط از او در همه زمینه هاست. عبادت و بندگی کامل که موجب قرب انسان به خدا و رسیدنش به آخرین درجه ترقی و تعالی روحی و معنوی می شود این است که انسان جز به معبود حقیقی، یعنی کمال مطلق نیندیشد، و جز او را نپرستد، و هر چه غیر اوست را فراموش کند، حتی خویشتن را، و محبت و دلبستگی به همه چیز و همه کس را از صفحه دل بزداید، و چنان غرق در یاد و ذکر حق شود که لذت انس با او سراسر وجودش را فرا گیرد، و حریم دلش فقط حرم خدا گردد.