فهرست کتاب


انسان شناسی

مرکز تحقیقات اسلامی

خلاصه

شناخت سعادت و کمال مطلق انسان بستگی به شناخت حقیقت او دارد که سبب شناخت خدای متعال و پیامبران الهی می شود، و نیز اثبات معاد و شناسایی فضیلتهای اخلاقی و مسائل اجتماعی ارتباط مستقیم با شناخت انسان دارد. اهمال در شناخت انسان و جهل و نادانی یکی از اسباب مهمّ گمراهیها، سرکشیها، وفرو رفتن در مفاسد و رذایل اخلاقی می شود. از این رو، اسلام به شناخت انسان اهمیّت بسزایی داده است تا جایی، که شناخت انسان را سبب هدایت حقیقی دانسته و آن را بهترین شناختها معرّفی کرده است.

پرسش

1 - تعریف و موضوع علم انسان شناسی چیست؟
2 - انسان شناسی از چه جهت اهمیّت دارد؟
3 - دو راه اساسی خداشناسی را به طور مختصر بیان کنید.
4 - چرا راهنماشناسی با انسان شناسی ارتباط دارد؟
5 - آیا معادشناسی با شناخت انسان ارتباط دارد، چرا؟
درس دوم

آفرینش انسان