فهرست کتاب


انسان شناسی

مرکز تحقیقات اسلامی

ارتباط انسان شناسی با معادشناسی

اگر انسان را دارای روحی بدانیم که می تواند بعد از نابودی بدن باقی بماند، می توانیم معاد را که برگشت روح به بدن است، برای رسیدن به جزا و پاداش اعمال نیک و بد و نیز رسیدن به کمال مطلق بپذیریم، لیکن اگر او را به جسم محدود کردیم که بعد از مدتی نابود و فانی می گردد، نمی توانیم معاد را اثبات کنیم. پس اثبات معاد رابطه مستقیم با شناخت نفس و ابعاد وجودی او دارد.

ارتباط انسان شناسی با مسائل اخلاقی

شناخت صفات پسندیده و لایق انسان و اتّصاف او به آنها و در مقابل، شناسایی اخلاق نکوهیده و ناپسند، و تهذیب و پاک کردن نفس از آنها در صورتی امکان پذیر است که انسان را با همه ابعاد وجودی او بشناسیم.
بر همین اساس بعضی از نویسندگان کتابهای اخلاقی، بخشی از کتاب خود را به این امر اختصاص داده اند.(15) بعضی از آنها گفته اند: شناخت خود موجب شوق تحصیل کمالات و تهذیب اخلاق و باعث سعی در رفع رذایل می گردد....(16)

ارتباط انسان شناسی با مسائل اجتماعی

بشر به تنهایی نمی تواند زندگی کند و به کمال حقیقی خود نایل شود، مگر در پرتو اجتماع تا هر فرد و گروهی نیازی از نیازهای اجتماع را برآورده سازد. برپایی اجتماع صالح در پرتو وجود قوانینی است که با اجرای آن هر فردی به حق خود دست پیداکند و وضع احکام و قوانین و نیز شناخت حکمت آنها ارتباط مستقیم با شناخت انسان در همه ابعادش دارد. هر اندازه که انسان بر اثر تحلیل وجود خود، خویشتن را بهتر بشناسد، قوانین اجتماعی دقیقتری را بر اساس واقعیّات می تواند وضع کند.
بنابراین، شناخت دقیق انسان ارتباط اساسی با بینشها و گرایشهای او دارد.(17) از این رو، بحث را در شناخت ابعاد وجودی او در درسهای آینده ادامه می دهیم.