فهرست کتاب


انسان شناسی

مرکز تحقیقات اسلامی

ارتباط انسانشناسی با راهنماشناسی

اعتقاد به اینکه در میان انسانها باید افرادی باشند تا با عالم غیب تماس داشته و به مقام نبوّت و رسالت رسیده باشند، با شناخت انسان ارتباط دارد، زیرا هنگامی که در وجود انسان دقّت کنیم، می یابیم که او موجودی با اختیار است که به سوی کمال و سعادت می رود و رسیدن به کمال واقعی جدا از پیمودن راه سعادت امکان ندارد، و شناخت دقیق راه سعادت جز از طریق ارتباط با عالم غیب امکان ندارد و گرنه در میان متفکّران در این مورد اختلافی نبود؛ پس به یک راه دقیق و مطمئن نیاز است که او را به سعادت حقیقی برساند و آن جز با گرفتن وحی از عالم غیب به واسطه انسانی شایسته امکان ندارد.

ارتباط انسان شناسی با معادشناسی

اگر انسان را دارای روحی بدانیم که می تواند بعد از نابودی بدن باقی بماند، می توانیم معاد را که برگشت روح به بدن است، برای رسیدن به جزا و پاداش اعمال نیک و بد و نیز رسیدن به کمال مطلق بپذیریم، لیکن اگر او را به جسم محدود کردیم که بعد از مدتی نابود و فانی می گردد، نمی توانیم معاد را اثبات کنیم. پس اثبات معاد رابطه مستقیم با شناخت نفس و ابعاد وجودی او دارد.

ارتباط انسان شناسی با مسائل اخلاقی

شناخت صفات پسندیده و لایق انسان و اتّصاف او به آنها و در مقابل، شناسایی اخلاق نکوهیده و ناپسند، و تهذیب و پاک کردن نفس از آنها در صورتی امکان پذیر است که انسان را با همه ابعاد وجودی او بشناسیم.
بر همین اساس بعضی از نویسندگان کتابهای اخلاقی، بخشی از کتاب خود را به این امر اختصاص داده اند.(15) بعضی از آنها گفته اند: شناخت خود موجب شوق تحصیل کمالات و تهذیب اخلاق و باعث سعی در رفع رذایل می گردد....(16)