فهرست کتاب


پاداش و مجازات

شیخ صدوق

مجازات با تکبر و تبختر راه رفتن

امام صادق علیه السلام روایت می نماید که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که با تکبر و خودنمایی روی زمین راه برود، زمین و هر کسی که در زیر و روی آن است، او را لعنت می کند .

مجازات ستم

امام صادق علیه السلام از پدرانش علیه السلام روایت می نماید که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: اگر کوهی بر کوه دیگر ستم کند، بدون تردید خداوند کوه ستمکار را با خاک یکسان می نماید .

مجازات خودکشی

راوی می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: کسی که خودکشی کند برای همیشه در جهنم خواهد بود.