فهرست کتاب


پاداش و مجازات

شیخ صدوق

مجازات ترک نماز واجب یا بی اهمیتی به آن

امام صادق علیه السلام از پدرش علیه السلام از جابر نقل نموده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: بین کفر و ایمان، فاصله ای جز ترک نماز نیست .

مجازات تاخیر انداختن نماز عصر

1. راوی می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: کسی که بدون فراموشی نماز عصر ر ترک کند تا آن را از دست بدهد، خداوند در روز قیامت او را بی اهل و مال می گرداند .
2. امام باقر علیه السلام فرمودند: در مورد هر چه فریب خوردی، در مورد نماز عصر فریب نخور و در حالی که آفتاب سفید و صاف است، آن را بخوان، زیرا همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که نماز عصر را ضایع کند، بی اهل و مال خواهد بود .
عرض کردم: کجا بی اهل و مال خوئاهد بود؟
فرمودند: در بهشت .
عرض کردم: منظور از ضایع کردن آن کدام است؟
فرمودند: به خدا سوگند! منظور این است که آن را نخواند تا آفتاب زرد شود یا غروب کند .

مجازات نخواندن نماز عشاء تا نیمه شب

امام باقر علیه السلام فمرودند: فرشته گمارده ی می گوید: کسی که تا نیمه شب نماز عشا را نخواند، خداوند چشمانش را به خواب نبرد.