فهرست کتاب


پاداش و مجازات

شیخ صدوق

ثواب دست کشیدن بر سر یتیم

1. امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل می نماید که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: هیچ زن و مرد مومنی نیست که بر سر یتیمی دست بکشد ، مگر این که خداونند به عدد هر مویی که دستش را بر آن می کشد ، حسنه ای برای او می نویسد .
2. امام باقر علیه السلام نقل می نمایند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که از سختدلی خود ناراحت باشد ، می تواند نزد یتیمی رفته ، او را مورد لطف و محبت خویش قرار داده و بر سرش دست بکشد تا با خواست خدا دلش نرم شود .
و در حدیث دیگری فرمودند: او را بر سر سفره خویش نشانده و بر سرش دست بکشد و تا دلش نرم شود؛ زیرا همانا هنگامی که این عمل را انجام دهد ، به خواست خداوند عزوجل دلش نرم می شود .

ثواب ساکت کردن گریه یتیم

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: همانا هنگامی که یتیم بگرید ، عرش خدا می لرزد ، و خدای متعال می فرماید: چه کسی بنده مرا که پدر و ماردش را در کودکی از او گرفته ام گریانده است! به عزت و جلالم سوگند کسی او را ساکت نمی گرداند؛ مگر این که بهشت را برای او واجب می گردانم.

ثواب بردن تحفه برای خانواده و خوشحال کردن دختر یا پسر

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که به بازار رفته تحفه ای خریده و آن را برای خانواده اش بیاورد ، مانند کسی است که برای نیازمندان صدقه برده باشد . و باید در دادن آن تحفه ، دختران را بر پسران مقدم داشته و ابتدا به دختران بدهد . همانا کسی که دختری را خوشحال کند ، گویا یکی از فرزندان حضرت اسماعیل علیه السلام را از بردگی آزاد کرده است . و کسی که پسری را خوشحال کند ، گویا از عظمت خداوند گریسته است . و کسی که از عظمت خداوند بگرید ، خداوند او را به بهشت نعمتها می برد.