فهرست کتاب


پاداش و مجازات

شیخ صدوق

ثواب ترک گناه

امام صادق علیه السلام فرمودند: حضرت عیسی علیه السلام عده ای را دید که گریه می کردند. پرسید که چرا گریه می کنند. جواب دادند که بر گناهشان می گریند. آن حضرت علیه السلام فرمودند: اگر آن گناهان را ترک نمایند، آمرزیده می شوند.

ثواب خوشحال نمودن مؤمن

امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند عزوجل به حضرت داود علیه السلام وحی نمودند: همانا بنده ای از بندگانم حسنه ای را انجام می دهد و من بهشتم را بر او حلال می کنم. داود علیه السلام پرسید: پروردگارا! آن حسنه کدام است؟
فرمود: خوشحال کردن بنده مومن؛ گر چه با یک دانه خرما. داود علیه السلام عرض کرد: پروردگارا هر کس که تو را شناخت، شایسته است که امید خود را از تو قطع نکند.

ثواب ورع، زهد و توجه به خداوند عزوجل در نماز

راوی می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: خداوند به هیچ مؤمنی ورع و زهد به دنیا را با هم در دنی عطا نمی نماید، مگر این که من برای او امید بهشت دارم. و همانا و محققا دوست دارم مرد مومن که من برای او امید بهشت دارم. و همانا و محققا دوست می دارم که مرد مؤمن به هنگام نماز واجب دلش را متوجه خداوند نموده و اصلا به فکر دنیا نباشد زیرا هیچ مؤمنی دلش را متوجه خدا نمی گرداند؛ مگر این که خداوند نیز با او رو نموده و مؤمنین را دوستدار او می گرداند؛ علاوه بر این که خود نیز او را دوست می دارد.