فهرست کتاب


پاداش و مجازات

شیخ صدوق

ثواب قرائت سوره بلد

امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در نمازهای واجب خود سوره بلد را بخواند، در دنیا او را به عنوان یک انسان صالح، و در آخرت به عنوان کسی که نزد خدا منزلتی دارد؛ خواهند شناخت و در روز قیامت از دوستان پیامبران، شهدا و صالحان خواهد بود .

ثواب قرائت سوره شمس، لیل، ضحی، و شرح

امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در شب یا روز سوره لیل، شمس، ضحی و شرح را زیاد بخواند، چیزی در کنار او نیست، مگر این که برای او شهادت می دهد؛ حتی مو، پوست، خون، گوشت، رگها، اعصاب، استخوانها، و همه ذرات وجودش که بر روی زمین است. پروردگار متعال نیز می فرماید: شهادت شما در مورد بنده ام را پذیرفته و آن را روا گردانیدم. او را به بهشتهایم ببرید تا هر کجا را که می خواهد انتخاب کند و آن جا را بدون منتی از من و تنها از روی لطف و تفضل من، به او بدهید. و گوارای گوارای او باشد.

ثواب قرائت سوره تین

امام صادق علیه السلام: فرمود کسی که سوره تین را در نمازهای واجب و مستحب بخواند، آن قدر از بهشت به او می دهند که راضی شود.