فهرست کتاب


پاداش و مجازات

شیخ صدوق

ثواب گفتن لا اله الا الله

1. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: خدای عزوجل به موسی بن عمران فرمودند: ای موسی! به راستی که آسمانها و ساکنان آنها که نزد من هستند و زمینهای هفتگانه را در یک کفه گذاشته و لا اله الا الله را در کفه دیگری بگذارند، لا اله الا الله سنگین تر از آنها خواهد بود.
2. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند؛ دو چیز عامل دو چیز است: کسی که بمیرد در حالی که گواهی می دهد که خدایی جز خدای یگانه نیست، وارد بهشت می شود و کسی که بمیرد در حالی که شریکی برای خداوند می داند، وارد جهنم می شود.
3. امام محمد باقر علیه السلام فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر چیزی هموزنی دارد، مگر خداوند و لا اله الا الله که هموزنی ندارند و هر قطره اشکی بر صورت او جاری شود، هیچ گاه فقر و خواری را نخواهد دید.
4. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: هیچ بنده مسلمانی نیست که بگوید لا اله الا الله مگر این که بالا رفته و هر سقفی را می شکافد و به هیچ کدام از گناهان او بر نمی خورد، مگر این که آن را پاک می کند تا این که به خوبیهایی همانند خود برسد و بایستد.
5. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: مومنی نیست که بگوید لا اله الا الله مگر این که گناهان کارنامه اش پاک شده و این عمل در کنار خوبیهای همانند خود قرار می گیرد.

ثواب گفتن صد بار لا اله الا الله

امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که وقت رفتن به رختخواب صدبار لا اله الا الله بگوید، خداوند خانه ای در بهشت برای او می سازد و کسی که هنگام رفتن به رختخواب صدبار از خداوند آمرزش بخواهد، گناهان او می ریزد، همانگونه که برگ درخت می ریزد.

ثواب گفتن لا اله الا الله وحده وحده وحده

امام باقر علیه السلام فرمودند: جبریل نزد رسول خدا آمد و گفتت: اگر شخصی از امت تو لا اله الا الله وحده وحده وحده بگوید، خوشبختت خواهد شد.