فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

اسلام می خواهد که مردم بین خودشان با هم دوست باشند

اگر یک مملکتی روی تعلیمات توحیدی، روی تعلیمات انسانی، اسلامی افرادش بار آمدند اینها به تعبیر قرآن این طوری بار می آیند که بین خودشان با هم رحیم اند، دوست اند، بین خودشان این طور هستند، اما اگر کسی باشد به آنها تعدی بکند و بخواهد حمله کند به آنها، نسبت به آنها اشداء است، سخت است. (677)

در مقابل اجانب بایستند

در این رژیم باید هم با دل راحت ان شاء الله و با قدرت، اما قدرت برای اشخاصی که فساد می کنند، و با رحمت برای دوستان خودتان، اشداء علی الکفار رحماء بینهم دستور خداست که وصف مومنین این است که در مقابل اجانب می ایستند قوی، (و) بین خودشان و رفیق و رحیم.(678)

بر مشرکین توفنده و کوبنده و برای مسلمین رحمان و رحیم

باید به همان نحو که مولا علیه السلام مظهر عدالت بود و مظهر رحمت، شما هم اقتدای به آن حضرت کنید و با عدالت با مردم و بین خودتان رفتار کنید و با عطوفت. از خاصه هایی که خدای تبارک و تعالی برای مومنین ذکر می فرماید این است که: اشداء علی الکفار رحماء بینهم بر کفار شدید هستند و کوبنده، و در بین خودشان رحیم و با رحمت رفتار می کنند. ما اگر بخواهیم بفهمیم که مومن هستیم و تابع دستوارت اسلام هستیم، باید این میزان را در خودمان ببینیم هست؟ و برای مشرکین توفنده و کوبنده و برای مسلمین رحمان و با رحمت (679)