فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

دیگه چی؟

خانم مرضیه حدیده چی: روزی که شاه رفته بود بعد از نماز صبح آمدم خدمت امام و عرض کردم: برادران می گویند شاه رفته و رادیوها خبرش را پخش کرد.
طبیعتاً همه ذوق زده شده بودند و خوشحالی می کردند. ولی جز عبارت دیگه چی؟ کلمه دیگری از امام شنیده نشد. (658)

تسلط بر نفس و سعه صدر

رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای: متانت و بردباری و حلم امام به گونه ای بود که اگر صد نفر در مجلسی سخنانی می گفتند که او آنها را قبول نداشت، تا لازم نمی دانست حرفی نمی زد و سکوت می کرد. در صورتی که اگر در حضور آدمهای معمولی، کلمه ای گفته شود که خلاف عقیده آنها باشد، طوفانی در روحشان به وجود می آید که سریعاً پاسخ بدهند. همه شما دیدید که در پایان وصیت نامه ایشان به مواردی اشاره شده بود که امام قبلاً نسبت به طرح آنها سکوت کرده بود. در زمان بنی صدر که من خدمت امام قدس سره رسیده بودم، ایشان می گفتند: حرفهایی که او از قول من می گوید، همه اش خلاف واقع است و حقیقت ندارد. بنابر این، هر حرفی که زده می شد، فوراً او را بر نمی آشفت و تحریک نمی کرد و در صدد پاسخ سریع بر نمی آمد. این متانت، بردباری، حلم، تسلط بر نفس و سعه صدر، در هر کس که باشد از او یک انسان بزرگ خواهد ساخت. (659)

از ایشان حساب می بردیم

خانم فریده مصطفوی: حضرت امام آن چنان جذبه ای داشته که ما خود به خود از ایشان حساب می بردیم و مواظب رفتارمان بودیم در صورتی که ایشان تغیر نداشتند و کتکی نمی زدند، گاهی اوقات یک تشر می زدند یا تندی می کردند و همان برای چندین روز کافی بود. (660)