فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

امانتی بود از جانب خدا که خودش پس گرفت

روزنامه کیهان، به نقل از مجله تایم آمریکا - 4/5/1358: از یکی از دوستان خانوادگی (امام) خمینی صفت مشخصه او را پرسیدم، صحنه ای را برایم تعریف کرد که در سی و پنج سال قبل اتفاق افتاده بود. کوچکترین فرزند خانواده در حوض غرق شده بود. مادر مویه کنان گریه می کرد. مجتهدی مشغول نماز خواند بر جنازه بود که (امام) خمینی وارد شد. با تمام عشق و علاقه ای که به این دخترش داشت در قیافه او اثری از تغییر مشاهده نشد. چند لحظه مکث کرد و گفت: امانتی بود از جانب خدا که خودش پس گرفت، و سپس شروع به نماز کرد.
(امام) خمینی عقیده دارد که خدا همیشه در کنار اوست. (651)

شکستن فرهنگ شرق و غرب، بی شهادت میسر نیست

چه کسی است که نداند مردم عزیز ما در سختی هستند و گرانی و کمبود بر طبقه مستضعف فشار می آورد؟ ولی هیچ کس هم نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ دنیای دون امروز و پایه ریزی فرهنگی جدید، بر مبنای اسلام در جهان و برخورد قاطع اسلام با آمریکا و شوروی، فشار و سختی و شهادت و گرسنگی را به دنبال دارم و مردم ما این راه را خود انتخاب کرده اند و بهای آن را هم خواهند پرداخت و بر این امر هم افتخار می کنند، این روشن است که شکستن فرهنگ شرق و غرب بی شهادت میسر نیست (652)

ابهت، آرامش و وقار