فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

مرتب ذکر می گفتند

حجت الاسلام والمسلمین رحمانی: امام، در شب رحلت از صبح یکسره مشغول نماز بودند. هر وقت که به ایشان سر می زدیم امام را در حال نماز می یافتیم، مرتب سبحان الله و تکبیر می گفتند. (513)

مرتب ذکر می گفتند

حجت الاسلام والمسلمین رحمانی: امام، در شب رحلت، از صبح یکسره مشغول نماز بودند. هر وقت که به ایشان سر می زدیم امام را در حال نماز می یافتیم، مرتب سبحان الله و تکبیر می گفتند. (514)

در حال ذکر گفتن از دنیا رفتند

حجت الاسلام والمسلمین توسلی: امام دائماً در حال ذکر بودند. حتی در یکی از موارد وقتی به هوش آمده بودند لبهای مبارکشان تکان می خورده است. وقتی دکتر گوشش را جلو می برد می شنود که امام الله اکبر می گویند. با همان حال ذکر گفتن نیز از دنیا رفتند. (515)
روح خدا جز این انتظار نبود خدایش رحمت کند و ما را ببخشد آمین