فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی ما جاوید است - دشمن زحیات خویشتن نومید است
آن روز که عالم زستمگر خالی است - ما را و همه ستمکشان را عید است (446)

جمهوری ما

جمهوری ما نشانگر اسلام است - افکار پلید فتنه جویان خام است
ملت به ره خویش جلو می تازد - صدام به دست خویش در صد دام است (447)

فریاد

از جور رضا شاه کجا داد کنیم - زین دیو بر که ناله بنیاد کنیم
آن دم که نفس بود ره ناله ببست - اکنون نفسی نیست که فریاد کنیم (448)