فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

جلوه دیدار

پرده برگیر که من یار توام
عاشقم، عاشق رخسار توام
عشوه کن، ناز نما، لب بگشا - جان من، عاشق گفتار توام
بر سر بستر من پا بگذار - من دل سوخته بیمار توام
با وصالت زدلم عقده گشا - جلوه ای کن که گرفتار توام
عاشقی سر به گریبانم من - مستم و مرده دیدار توام
گر کشی یا بنوازی ای دوست - عاشقم، یار وفادار توام
هر که بینیم خریدار تو است
من خریدار خریدار توام (444)

باده عشق

من خراباتیم از من سخن یار مخواه
گنگم از گنگ پریشان شده گفتار مخواه
من که با کوری و مهجوری خود سرگرمم - از چنین تو بینایی و دیدار مخواه
چشم بیمار تو بیمار نموده است مرا - غیر هذیان، سخنی از من بیمار مخواه
با قلندر منشین گر که نشستی هرگز - حکمت و فلسفه و آیه و اخبار مخواه
مستم از باده عشق تو و از مست چنین
پند مردان جهان دیده و هشیار مخواه (445)

جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی ما جاوید است - دشمن زحیات خویشتن نومید است
آن روز که عالم زستمگر خالی است - ما را و همه ستمکشان را عید است (446)