فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

ذوق و احساس سرشار

اگر خوشمزه بود می خوردم

خانم فاطمه طباطبایی: اگر می خواستیم غذا جلوی آقا بگذاریم، می بایست ظاهرش را می آراستیم. اگر شکل زیبایی نمی داشت، نمی خوردند ولو مزه اش بسیار خوب می بود. اما اگر شکلش زیبا می بود می گفتند: حالا من می چشم اگر خوشمزه بود، می خورم.
این بود که ما همیشه اگر چیزی برای امام می پختیم، سعی می کردیم ظاهرش هم آراسته و زیبا باشد. امام لطافت خاصی داشتند که من خیلی وقتها فکر می کنم باید بنشینم آنها را بنویسم. اگر این کار را بکنم، می توان کتابی از لطافت ایشان نوشت. (424)

این غنچه کی باز می شود؟

خانم زهرا اشراقی: دو صفت اخلاقی حضرت امام برای من همیشه جالب توجه بوده اند. یکی این که از یک طرف می دیدم که امام در حسینیه جماران بر سر آمریکا فریاد می کشیدند، آن جا مظهر قدرت بودند. از طرف دیگر وقتی از حسینیه بیرون می آمدند، در منزل خودشان مظهر و عطوفت بودند و مظهر مهربانی.
یادم است که روزی در حالی که امام از حسینیه بیرون می آمدند - فکر می کنم اوج جنگ ایران و عراق بود - به من گفتند که: بیا توی حیاط قدم بزنیم.
در آن روز ایشان در حسینیه صحبت های بسیاری درباره آمریکا و تنفر از آن کرده بودند، ایشان به من فرمودند: بیا ببینیم این غنچه گل کی باز می شود؟ چند روز طول می کشد که این غنچه باز شود؟ (425)