فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

همیشه کفشهایشان را دستمال می کشیدند

خانم زهرا اشراقی: امام در نجف هر وقت می خواستند به حرم مشرف بشوند، همان طوری که خانم می گویند، همیشه کفشهایشان را دستمال می کشیدند. یک آینه هم توی حیاط داشتند که جلوی آینه می رفتند و محاسنشان را شانه می زدند.
عطر می زدند و از خانه بیرون می رفتند. حتی مستحبات را هم ایشان ترک نمی کردند. همیشه هم این را به ما می گفتند. (400)

لباس ملاقاتشان جدا بود

خانم زهرا مصطفوی: امام وقتی که از حسینیه به اتاقشان می آیند قبایشان جداست، عمامه شان جداست. اگر سه چهار بار حسینیه بیایند با آن لباس در اتاق نمی نشینند، بلکه لباسهایشان را در می آورند و تا می کنند، عمامه را رویش می گذارند، یک پارچه سفیدی رویش می کشند و می نشینند. دو مرتبه وقتی به ایشان می گویند آقا جمعیت هست بفرمایید، باز بلند می شوند، لباسها را در می آورند، آنها را می پوشند و می روند، یعنی خیلی دقت دارند در این که هر چیزی جای خودش باشد. (401)

پیژامه حتماً باید اتو شود

آقای مصطفی کفاش زاده: امام بسیار تمیز و مرتب هستند. تا جایی که اطلاع دارم و از قول دختر ایشان عرض می کنم که زیر پوش و پیژامه ایشان باید زود به زود شسته شود و حتماً باید اتو شود و از نظر رنگ هماهنگ باشد. و اگر چنانچه پیژامه گشاد باشد و یک قدری باز باشد، ایشان نمی پوشند. باید همه جای آن یک اندازه باشد و نظم داشته باشد. باز از قول خانمشان می گویم، آقا آن را وجب می کنند باید یک وجب باشد، اگر کمتر باشد نمی پوشند و بیشتر هم باشند نمی پوشند، از اول رعایت می کردند و نظر و ترتیب داشتند. دستمال ایشان باید اتو شود. پیراهن که رو هست حتماً باید اتو شود، حتی پیژامه و زیر پیراهنشان هم باید اتو شود. (402)