فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

هدیه دادن

کتاب، جایزه نماز

آقا سید رضا مصطفوی: من هر موقع پیش امام می رفتم مرا تشویق به نماز می کردند. یک بار حدود 5 سال داشتم که رفتم پیش امام، ایشان نماز می خواندند، من هم پشت سر ایشان ایستادم و هر کاری را که امام می کردند، من همان کار را انجام دادم. پس از نماز امام دو - سه کتاب به من جایزه دادند و این تشویق باعث شد تا من بعدها بیشتر به نمازم اهمیت بدهم. (387)

تمام اعیاد را عیدی می دادند

خانم زهرا مصطفوی: امام تمام اعیاد را به ما عیدی می دادند از زمان بچگی. البته به مطابق زمان تغییر کرده و امروز رسیده به سیصد تومان. عیدها به ما سیصد تومان می دهند. نه ما، هر کسی توی خانه باشد، از خانم گرفته تا کار گر توی منزل. مهمان اگر باشد به همه می دهند، بچه ها صد تومان، بزرگترها سیصد تومان. (388)