فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

روزی دو عدد نان

آیت الله عزالدین زنجانی: مرحوم والد، با امام مرتبط بودند و امام به ایشان علاقه مند بودند. یادم می آید بعد از جنگ جهانی ایشان به قم آمدند و ضعیف و علیل المزاج بودند. اوضاع مخصوصاً نان بسیار بد بود، صف نانوایی ها بسیار ممتد بود و آردی را که از آنان تهیه می کردند مقداری از آن آرد بود و بقیه چیرهای دیگر، به این جهت مرحوم والد نمی توانستند از آن نان بخوردند. امام در آن زمان ظاهراً از مزرعه ای که در خمین داشتند مقداری آرد برای ایشان می آوردند و در آن موقع، روزی دو عدد نان، مخصوص مرحوم والد می فرستادند. (279)

عقیده مردم به امام

آیت الله معرفت: یکی از ایرانیانی که آمده بود برای زیارت، مهری را که خریده و داخل جیبش بود، در آورد و به امام داد که روی آن نماز بخوانند، تا تبرک شود.
امام هم با کمال خضوع پا شدند و دو رکعت نماز خواندند، و مهر را به ایرانی برگرداندند. من از این منظره بسیار لذت بردم. این منظره، هم عقیده مردم را به امام، به عنوان یک فردی که دارای قداست است، می رساند و هم اعتقاد ایشان را به این مسایل. چون تصور انسان این است که امام چون مرد مبارزه هستند، باید اینجور چیزها را مثلاً خرافات بدانند، ولی معلوم شد که خیر، به روایاتی که در آن زمینه هست کاملاً توجه دارند و عمل می کنند. (280)

مردم آنان را برگزیده اند

علمای اصیل اسلام هرگز زیر بار سرمایه داران و پول پرستان و خوانین نرفته اند و همواره این شرافت را برای خود حفظ کرده اند و این ظلم فاحشی است که کسی بگوید: دست روحانیت اصیل طرفدار اسلام ناب محمدی، با سرمایه داران در یک کاسه است. و خداوند کسانی را که این گونه تبلیغ کرده و یا چنین فکر کنند، نمی بخشد. روحانیت متعهد، به خون سرمایه داران زالو صفت تشنه است و هرگز با آنان سر آشتی نداشته و نخواهد داشت. آنها با زهد و تقوا و ریاضت درس خوانده اند و پس از کسب مقامات علمی و معنوی نیز به همان شیوه زاهدانه و با فقر و تهیدستی و عدم تعلق به تجملات دنیا زندگی کرده اند و هرگز زیر بار منت و ذلت نرفته اند. دقت و مطالعه در زندگی علمای سلف، حکایت از فقر و نهایتاً روح پرفتوت آنان برای کسب معارف می کند که چگونه در پرتو نور شمع و شعاع قمر تحصیل کرده اند و با قناعت و بزرگواری زیستند. در ترویج روحانیت و فقاهت نه روز سر نیزه بوده است، نه سرمایه پول پرستان و ثروت مندان بلکه هنر و صداقت و تعهد خود آنان بوده است که مردم آنان را برگزیده اند...
به هر حال خصوصیات بزرگی چون قناعت و شجاعت و صبر زهد و طلب علم و عدم وابستگی به قدرت ها و مهمتر از همه، احساس مسوولیت در برابر توده ها، روحانیت را زنده و پایدار و محبوب ساخته است و چه عزتی بالاتر از این که روحانیت با کمی امکانات، تفکر اسلام ناب را بر سرزمین افکار و اندیشه مسلمانان جاری ساخته است و نهال مقدس فقاهت، در گلستان حیات و معنویت روحانیت را با این همه مجد و عظمت و نفوذ، تعقیب نکرده و نمی کند، ساده اندیشی نیست؟ مساله کتاب آیات شیطانی کاری حساب شده، برای زدن ریشه دین و دینداری و در راس آن اسلام و روحانیت را می سوختند ولی خداوند همواره حافظ و نگهبان این مشعل مقدس بوده است و ان شاء الله از این پس نیز خواهد بود، به شرط آن که حیله و مکر و فریب جهانخواران را بشناسیم. (281)