فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

با مردم درست رفتار کنید

حجت الاسلام والمسلمین توسلی: امام به مردم بسیار علاقمند بودند و همیشه مراعات حال آنها را می کردند. روزی یکی از ملاقات کننده ها از طرف یکی از افراد حسینیه مورد باز خواست واقع شده بود. وقتی که ایشان ماجرا را متوجه شدند، با تندی به آن فرد فرمودند: با مردم درست رفتار کنید. با مردم خوش رفتار باشید. (267)

اهل کجایی؟ شغلت چی هست؟

حجت الاسلام والمسلمین کروبی: پس از بازگشت امام به قم در سال 43، سیل ارادتمندان و مشتاقان از سراسر کشور به سوی قم و منزل امام سرازیر شد. یک روز حضور امام بودیم. یک روستایی از یکی شهرهای خراسان آمده بود که با امام ملاقات کند. خیلی مشتاق امام بود و اشک شوق می ریخت. امام متوجه حال او که شد با عنایت خاصی وی را کنار خود نشانید و به او اظهار محبت می کرد. بعد دستور دادند که برایش چای بیاورند و مثل یک برادر که با برادر دیگر گرم می گیرد با او احوالپرسی کردند که اهل کجایی؟ شغلت چی هست؟ تا حال او را عادی کند، و ما که آن جا بودیم بسیار تحت تاثیر واقع شدیم.
(268)

8 صبح تا 8 شب

حجت الا سلام والمسلمین انصاری کرمانی: یادم نمی رود استاد مطهری یک هفته قبل از شهادتشان جهت ملاقات با امام به قم آمدند؛ به حدی مراجعه مردم زیاد بود که ایشان از ساعت 8 صبح تا ساعت 8 شب در کنار اتاق امام نشستند و موفق به ملاقات با امام نشدند. تا این که بعد از ملاقاتهای مردم توانستند با امام دیدار کنند. (269)